«Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί» (Ἰακ. α΄,16),«σᾶς ἀναγγέλλω μιά μεγάλη χαρά. Σήμερα γεννήθηκε ὁ Σωτήρας μας» (Λουκ. β΄,11). Μ΄ αὐτά τά λόγια, τή νύχτα τῶν Χριστουγέννων, ἀνήγγειλε ὁ Οὐρανός τή Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τά ἴδια αὐτά λόγια ἐπανηχοῦν καί πάλι ἀπόψε, καθώς ἑορτάζουμε τόν ἐρχομό τοῦ Θεοῦ στή Γῆ.
Ἡ καρδιά μας ἤδη σκιρτοῦσε, καθώς ἑτοιμαζόμασταν, ἀναμένοντας αὐτήν τή στιγμή. Τώρα, ἡ χαρά ἀφθονεῖ. Ἡ ὑπόσχεση ἔχει ἐπιτέλους, ἐκπληρωθεῖ. Χαρά καί εὐφροσύνη εἶναι ἕνα ἐγγυημένο σημάδι, ὅτι τό μήνυμα, πού περιέχεται στό μυστήριο αὐτῆς τῆς νύχτας, εἶναι πραγματικά ἀπ΄ τόν Θεό. Δέ χωροῦν ἀμφιβολίες. Ἐξετάζοντας μόνο μέ τήν ψυχρή νόηση, ποτέ δέ θά βροῦμε τήν ἀλήθεια. Ἀδιαφορία βασιλεύει στίς καρδιές μόνον ἐκείνων, πού ἀδυνατοῦν ν΄ ἀγαποῦν, ἀπό φόβο μήπως χάσουν κάτι. Κάθε θλίψη φεύγει ἀπ΄ τήν ψυχή μας, διότι τό «Παιδίον Ἰησοῦς» φέρνει πραγματική εὐφροσύνη σέ κάθε καρδιά.
Σήμερα, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ γεννιέται κι ὅλα ἀλλάζουν. Δέν εἴμαστε πλέον μόνοι κι ἐγκαταλελειμμένοι. Ὁ Υἱός τῆς Παρθένου εἶναι ἡ ἀρχή μιᾶς νέας ζωῆς. Τό ἀληθινό φῶς ἔχει ἔρθει, γιά νά φωτίσει τή ζωή μας, πού τόσο συχνά βασανίζεται ἀπ’ τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας. Σήμερα, γιά μιά ἀκόμη φορά, ἀνακαλύπτουμε ποιοί εἴμαστε. Ἀπόψε, μᾶς ἀποκαλύπτεται ὁ δρόμος, γιά νά φτάσουμε στόν προορισμό μας.
Τώρα, πρέπει, ν΄ ἀπωθήσουμε κάθε φόβο. Τό φῶς, μᾶς δείχνει τό δρόμο πρός τή Βηθλεέμ. Δέν πρέπει, νά καθυστερήσουμε. Δέν ἐπιτρέπεται, ν΄ ἀδρανήσουμε. Πρέπει, νά φροντίσουμε, νά δοῦμε τόν Σωτήρα μας, ὁ Ὁποῖος βρίσκεται σέ μιά φάτνη. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγαλλίασής μας. Αὐτό τό Παιδί «γεννήθηκε γιά ἐμᾶς», «δόθηκε σ΄ ἐμᾶς», διακηρύσσει ὁ Ἠσαΐας (Θ΄,5).
Ἄς ἀφήσουμε τό «Παιδίον Ἰησοῦν», νά μιλήσει. Ἄν πάρουμε τά λόγια Του στήν καρδιά μας, θ΄ ἀτενίσουμε τό Πρόσωπό Του. Ἄν Τόν ἀφήσουμε, νά μᾶς ἀγκαλιάσει, Αὐτός, θά μᾶς φέρει ἀτέλειωτη χαρά στήν καρδιά. Αὐτό τό Παιδί, μᾶς διδάσκει, τί εἶναι πραγματικά ἀπαραίτητο στήν ζωή. Γεννήθηκε στή φτώχεια αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Δέν ὑπῆρχε δωμάτιο στό πανδοχεῖο γιά τόν Ἴδιο καί τούς δικούς Του. Βρῆκε καταφύγιο σ΄ ἕνα στάβλο καί σέ μία φάτνη γιά ζῶα. Κι ὅμως, ἀπ΄ αὐτό τό τίποτα, τό φῶς τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ λάμπει. Ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς, ὁ τρόπος τῆς αὐθεντικῆς εὐφροσύνης εἶναι ἀνοιχτός σέ κάθε ἄνθρωπο, πού εἶναι ἁπλός στήν καρδιά. Αὐτό τό Παιδί, ὁ Ἰησοῦς, μᾶς καλεῖ, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «ν΄ ἀπορρίψουμε τήν ἀσέβεια» καί τόν πλοῦτο τοῦ κόσμου, προκειμένου νά ζήσουμε «μέ σωφροσύνη, δίκαια καί εὐλαβικά» (Τίτ. β΄,12).
Σέ μιά κοινωνία ζαλισμένη ἀπ΄ τόν καταναλωτισμό, τίς ἀπολαύσεις, τόν πλοῦτο, τήν πολυτέλεια, τήν ἰδιοτέλεια καί τόν ἐγωισμό, αὐτό τό Παιδί, ὁ Ἰησοῦς, μᾶς καλεῖ, νά ζήσουμε ἁπλά, ἰσορροπημένα. Σ΄ ἕναν κόσμο, πού ὅλο καί πιό συχνά εἶναι ἀνελέητος μέ τόν ἁμαρτωλό συνάνθρωπο καί ἐπιεικής πρός τήν ἁμαρτία, πρέπει νά διακρίνουμε καί νά πράττουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μέσα σέ μία νοοτροπία ἀδιαφορίας, πού γίνεται συχνά ἀδίστακτη, χρειάζεται νά εἴμαστε ἀφοσιωμένοι, γεμάτοι μέ συμπάθεια, συμπόνια καί ἔλεος, πού θ΄ ἀντλοῦμε ἀπ΄ τήν ἀνεξάντλητη πηγή τῆς προσευχῆς.
Ὅπως, οἱ Ποιμένες τῆς Βηθλεέμ, μποροῦμε κι ἐμεῖς, μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς μας γεμάτα ἔκπληξη κι ἀπορία, νά κατανοήσουμε, ὅτι τό Παιδίον Ἰησοῦς, εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ παρουσία Του, θά γεμίσει τίς καρδιές μας χαρά, τήν ὁποία κανείς καί τίποτε, δέ θά μπορεῖ, νά μᾶς στερήσει.
Αὐτήν τή χαρά εὔχομαι σέ ὅλους σας. Ἰδιαιτέρως ὅμως, στούς νέους μας, πού εἶναι ἡ ἐλπίδα γιά ἕνα πιό χαρούμενο μέλλον.

Χρόνια πολλά σε όλους.

 

 

Χριστός γεννάτε δοξάσατε…