Εορτάζει  στις  19  Ιουνίου.

ΒΙΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΙΟΥΔΑ  ΤΟΥ  ΘΑΔΔΑΙΟΥ

Ο Άγιος Ιούδας ήταν ένας από τους 12 Απόστολους. Στο κατά Λουκᾶν Ευαγγέλιο(κεφ.ΣΤ΄,16) όπως και στις Πράξεις των Αποστόλων(κεφ.Α΄, 13) ονομάζεται Ιούδας Ιακώβου,δηλαδή αδελφός Ιακώβου  του αδελφοθέου και στο κατά Ματθαῖον Ευαγγέλιο(κεφ.Ι΄,3) ονομάζεται Θαδδαίος και Λεββαίος. Ήταν αδελφός του Κυρίου, γιατί ήταν υιός του Μνήστορος Ιωσήφ.Βέβαια, δεν έχει καμιά σχέση με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη.

Μετά την Ανάληψη του Ιησού κήρυξε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας αρχικά στη Μεσοποταμία, στη συνέχεια στην Παρθία, την Αρμενία και τέλος στη Συρία και κυρίως στην Έδεσσα. Έφθασε το κήρυγμά του έως τη Βυρηττό και τη Φοινίκη. Επειδή αυτοί που λάτρευαν τα είδωλα και τους ψεύτικους θεούς δεν μπορούσαν να γιατρευτούν από τις ανίατες ασθένειες κατέφευγαν στον Άγιο αυτόν Απόστολο, ο οποίος τους θεράπευε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η θεραπεία του σώματος τους οδηγούσε στη θεραπεία της ψυχής, καθώς πολλοί ειδωλολάτρες καταλάβαιναν ποιος είναι ο Αληθινός Θεός και βαπτίζονταν Χριστιανοί.

Αμέτρητα είναι είναι τα θαύματα του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου του Θεαδέλφου κατά την επίγεια βιοτή του. Χαρακτηριστικό παραμένει το θαύμα της ιάσεως του ηγεμόνα της Συρίας Αύγαρου, ο οποίος ασθένησε βαριά από λέπρα και θεραπεύθηκε πλήρως από τον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο. Ο ηγεμόνας αναγνωρίζοντας την πίστη που δίδασκε ο Απόστολος Ιούδας στον Ιησού Χριστό, σαν αληθινός ηγέτης που ενδιαφέρεται για το καλό του λαού του, οδήγησε μεγάλο πλήθος εκ του λαού να βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αφού περάτωσε το θείο έργο του ο Απόστολος Ιούδας, συνελήφθηκε στην πόλη Αραράτ από τους απίστους, οι οποίοι τον κρέμασαν και τον σκότωσαν τοξεύοντάς τον με 19 βέλη. Έτσι  παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού.

Στην Καινή Διαθήκη, έχουμε και μια Καθολική Επιστολή του Ιούδα, που είναι σύντομη, αλλά γεμάτη μηνύματα αληθινής ζωής. Να τι συμβουλεύει στους χριστιανούς, που ζουν μέσα στο διεφθαρμένο από την αμαρτία κόσμο: “Σεις, όμως. αγαπητοί, αντίθετα με το διεφθαρμένο κόσμο, να οικοδομείτε τους εαυτούς σας πάνω στο θεμέλιο της αγιωτάτης πίστης σας με την προσευχή, που θα κάνετε με την έμπνευση του αγίου Πνεύματος, φυλάξτε και διατηρείστε τους εαυτούς σας στην αγάπη του Θεού, περιμένοντας με εμπιστοσύνη το έλεος του Χριστού, για να πετύχουμε την αιώνια ζωή”.
Επιστολή  Ιούδα, 20-21

 

Προσευχή στὸν Ἅγιο Ἰούδα τὸ Θαδδαῖο

Ἁγιώτατε Ἀπόστολε, Ἅγιε Ἰούδα Θαδδαῖε, πιστὲ ὑπηρέτη καὶ φίλε τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὀρθοδοξία, σ’ὅλον τὸν κόσμον σὲ τιμᾶ καὶ σὲ ἐπικαλεῖται ὡς προστάτη τῶν ἀπελπισμένων ὑποθέσεων, αὐτῶν γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχει χαθεῖ κάθε ἐλπίδα.

Προσεύχου γιὰ μένα. Εἶμαι τόσο ἀπελπισμένος/η καὶ μόνος/η. Σὲ ἱκετεύω κάνε χρήση αὐτῆς τῆς ἰδιαίτερης Χάρης πού σου ἔχει δοθεῖ, νὰ φέρνεις ὁρατὴ καὶ γρήγορη βοήθεια ὅπου δὲν ὑπάρχει καμμία σχεδὸν ἐλπίδα βοηθείας. Βοήθησέ με τούτη τὴν ὥρα τῆς ἀνάγκης, γιὰ νὰ μπορέσω νὰ λάβω τὴν παρηγοριὰ καὶ βοήθεια τῆς Ἁγίας Τριάδος, σ’ ὅλες μου τὶς ἀνάγκες,δοκιμασίες, καὶ βάσανα-ἐδῶ ἐκφράζετε τὸ αἴτημά σας-καὶ νὰ μπορῶ νὰ ὑμνῶ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν μαζὶ μὲ σένα καὶ μὲ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

Ὑπόσχομαι,ὦ  εὐλογημένε Ἅγιε Ἰούδα Θαδδαῖε,νὰ ἐνθυμοῦμαι πάντοτε αὐτὴ τὴ μεγάλη Χάρη. Νὰ σὲ τιμῶ πάντοτε,ἰδιαίτερα ὡς τὸν πιὸ δυνατὸ προστάτη μου,καὶ μ’εὐγνωμοσύνη νὰ ἐνθαρρύνω τὴν εὐλάβεια πρὸς ἐσένα,ΑΜΗΝ.

Εἴθε τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος νὰ λατρεύεται καὶ νὰ ὑμνεῖται ἀπ’ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων,ΑΜΗΝ.

Εἴθε τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ ὑμνεῖται καὶ νὰ δοξάζεται τώρα καὶ παντοτεινά,ΑΜΗΝ.

Ἄς εἶναι εὐλογημένο τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἄς εἶναι εὐλογημένο τὸ ὄνομα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.

Ἄς εἶναι εὐλογημένος ὁ Ἅγιος Ίούδας ὁ Θαδδαῖος.

Ἅγιε Ἰούδα Θαδδαῖε δεήσου γιὰ μᾶς καὶ ἄκουσε τὶς προσευχές μας,ΑΜΗΝ.

Σ’ ὅλο τὸν κόσμο καὶ σ’ὅλους τοὺς αἰῶνες,ΑΜΗΝ.

Πάτερ Ἡμῶν…

Χαῖρε Μαρία Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου,ὁ Ἰησοῦς.

Ὑπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν νῦν καὶ ἀεὶ καὶ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου ἡμῶν,ΑΜΗΝ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΝΝΕΑΗΜΕΡΟΥ

Αυτή η προσευχή του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου λέγεται όταν συναντάμε προβλήματα ή όταν δεν φαίνεται να υπάρχει βοήθεια και έχουμε σχεδόν απελπιστεί. Οι προσευχές του εννεαημέρου απαγγέλλονται επτά (7) φορές την ημέρα, επί εννέα (9) συνεχείς ημέρες. Οι προσευχές εισακούονται την εννάτη και πριν, όταν λέγονται με πίστη και ταπείνωση και ποτέ μέχρι τώρα δεν απέτυχαν. Θα λάβετε τη Χάριν που ζητάτε από τον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο, όσο απραγματοποίητη κι αν φαίνεται. Πολλοί άνθρωποι προβληματίζονται με το επτά(7) φορές την ημέρα και επί εννέα (9) συνεχείς ημέρες. Ο αριθμός επτά (7) είναι ιερός αριθμός και οι Πατέρες της Εκκλησίας όπως ο Ιερός Χρυσόστομος τον θεωρούν αριθμό της πληρότητος του Θεού. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αγία Γραφή αναφέρει στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη πολλές φορές τον αριθμό επτά (7),π.χ.

  •         Επτά ημέρες δημιουργίας.
  •        Ο Δαυίδ αναγγέλλει « ἑπτάκις τῆς ἡμέρας αἰνέσω Σε Κύριε».
  •         Επτά οι Οικουμενικές Σύνοδοι.
  •         Επτά οι λυχνίες της Αποκάλυψης  κτλ.

Ο αριθμός εννέα (9) που αναφέρεται συμβολίζει τα εννέα τάγματα των Επουρανίων Αγγελικών Δυνάμεων τα οποία αδιάλειπτα προσφέρουν με την Χάριν του Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ  την προστασία τους στους ανθρώπους και γι’ αυτό θέλουμε συμβολικά να τα τιμήσουμε.

Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος